O nas

W dniu 20 sierpnia 2007r z inicjatywy Starosty Jędrzejowskiego Pana Edmunda Kaczmarka Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne mieszkańców powiatu jędrzejowskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,  na którym podjęto decyzję o utworzeniu na terenie powiatu Lokalnej Grupy Działania. Wybrano grupę inicjatywną, której  zadaniem było przygotowanie zebrania założycielskiego i mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa w tym zebraniu oraz dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Grupa ta poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gmin promowała zamierzone przedsięwzięcie, cel i potrzebę założenia Lokalnej Grupy Działania, co w rezultacie doprowadziło do zebrania założycielskiego.
Lokalna Grupa Działania “Ziemia Jędrzejowska – Gryf” powstała 21 listopada 2007 r. W zebraniu założycielskim uczestniczyły 72 osoby. W tym 17 osób prawnych i 55 fizycznych. Walne Zebranie Członków  Założycieli podjęło uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia, zatwierdziło Regulamin Walnego Zebrania  Członków LGD”, Statut Stowarzyszenia oraz dokonało wyboru członków: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
LGD “Ziemia Jędrzejowska – Gryf” została powołana w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, włączania partnerów społecznych oraz gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez nasze działania chcemy sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

Lokalna Grupa Działania o nazwie “Ziemia Jędrzejowska – GRYF” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

  • opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
  • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  • promowanie obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR  w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

LGD “Ziemia Jędrzejowska – Gryf” posiada osobowość prawną, działa na obszarze całego powiatu jędrzejowskiego, co oznacza, że jej członkami są wszystkie samorządy lokalne.

Skip to content